Regulamin

 1. Informacje podstawowe
  1. Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego i świadczonych usług, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora. Akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem korzystania z Serwisu i świadczonych usług.
  2. Właścicielem oraz Operatorem Serwisu jest firma UT.pl Marcin Szymonik z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, wpisana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 6380/2004 oraz posiadająca numer NIP 712-266-91-04 i numer REGON 356896897.
  3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu lub świadczonych usług.
  4. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest świadczenie Użytkownikom usług rejestracji i obsługi domen internetowych oraz usług hostingowych.
  5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Rejestracja, zamawianie i administrowanie
  1. Rejestracja i zamawianie usług odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji znajdującej się na stronie Serwisu, wprowadzenie wymaganych danych oraz postępowanie zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
  2. Administrowanie kontem i usługami Użytkownika odbywa się poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Operatorem.
  3. Zapłata za usługi zostanie przekazana w pełnej kwocie w sposób określony na stronie zapłaty za usługi.
  4. Opłacone usługi zostają aktywowane lub przedłużone po otrzymaniu zapłaty przez Operatora.
 3. Zakazy i obowiązki
  1. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik ma obowiązek podawać poprawne, kompletne i aktualne informacje i dane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.
  3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować podane informacje i dane.
  4. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony przez Operatora.
  5. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich charakterem oraz przeznaczeniem.
  6. Serwis oraz usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie z poszanowaniem praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
  7. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu lub usług.
  8. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane w sposób zakłócający korzystanie z Serwisu lub usług przez innych Użytkowników.
  9. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do celów bezprawnych.
  10. Serwis oraz usługi nie mogą być wykorzystywane do rozsyłania spamu.
  11. Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby konto lub usługa Użytkownika nie została wykorzystana przez osobę trzecią.
  12. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, treści lub materiałów dostępnych w Serwisie.
 4. Oświadczenia i zgody
  1. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje, dane, treści i materiały nie mają charakteru bezprawnego.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług tak szybko jak to możliwe.
  3. Użytkownik wyraża zgodę oznaczenie wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów przez Operatora.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
  5. Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że wprowadzone informacje, dane, treści i materiały mogą być widoczne w Serwisie, sieci Internet i innych mediach.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieci Internet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nie naruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.
  7. Użytkownik udziela Operatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką wprowadzonych informacji, danych, treści i materiałów w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych i publikacji w Serwisie, sieci Internet oraz innych mediach. Użytkownik oświadcza, że nie naruszy to obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, i że Użytkownik posiada wymagane uprawnienia i zgody w tym zakresie.
 5. Uprawnienia Operatora
  1. Operator może zawiesić lub zakończyć świadczenie usług, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zakazy i obowiązki Użytkownika.
  2. Operator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające naruszeniu Regulaminu.
  3. Operator może stosować rozwiązania i podejmować działania zapobiegające wykorzystaniu Serwisu lub świadczonych usług do celów bezprawnych.
 6. Odpowiedzialność
  1. Użytkownik odpowiada za informacje, dane, treści i materiały, które zamieszcza, swoje działania i zaniechania.
  2. Operator nie odpowiada za informacje, dane, treści i materiały zamieszczone przez Użytkownika, jego działania i zaniechania.
  3. Operator nie odpowiada za szkody lub korzyści utracone przez Użytkownika w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych usług.
  4. Operator nie odpowiada za skutki upublicznienia wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści i materiałów.
  5. Cechą Serwisu oraz świadczonych usług jest to, że mogą one podlegać zakłóceniom lub być przejściowo niedostępne. Operator nie ma obowiązku zapewnienia niezakłóconego i ciągłego funkcjonowania Serwisu oraz usług a wystąpienie zakłóceń lub niedostępności nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Operatora i Operator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności, przy czym za każdą godzinę zakłóceń lub niedostępności usługi Operator wydłuży okres świadczenia danej usługi o jeden dzień.
  6. W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Operatora roszczenia dotyczącego wprowadzonych przez Użytkownika informacji, danych, treści lub materiałów albo działań lub zaniechań Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Operatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Operatora lub przystąpić do sprawy po jego stronie, zwracając przy tym Operatorowi wszelkie poniesione przez Operatora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
  7. Operator jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności w związku ze świadczeniem bezpłatnych usług a odpowiedzialność Operatora w związku ze świadczeniem usługi odpłatnej w każdym wypadku jest ograniczona do rocznej opłaty za świadczenie tej usługi. Dotyczy to odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina. W przypadku konsumentów stosuje się w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
  8. Użytkownik pilnuje terminów ważności usług we własnym zakresie nie bazując na powiadomieniach o upływającym terminie ważności usług oraz Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z brakiem powiadomienia.
 7. Dane osobowe
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług oraz zapobiegania nadużyciom.
  2. Użytkownik akceptuję politykę prywatności dostępną na stronie internetowej Serwisu.
  3. Administratorem danych osobowych jest firma UT.pl Marcin Szymonik z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, wpisana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 6380/2004 oraz posiadająca numer NIP 712-266-91-04 i numer REGON 356896897.
 8. Zmiany regulaminów i usług
  1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminów, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Operator powiadomi Użytkownika o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Użytkownik przestanie korzystać z Serwisu i usług.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zakresu i rodzaju świadczonych usług, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zawarcie Umowy
  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem zostaje zawarta z chwilą przyjęcia rejestracji lub zamówienia Użytkownika.
  2. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną.
  3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Serwisu oraz świadczonych usług.
  2. Reklamacje należy składać korzystając z opcji kontaktu dostępnej na stronie Serwisu lub listownie na adres Operatora.
  3. Operator rozpozna reklamację w przeciągu 14 dni roboczych i prześle odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 11. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
  2. Umowa może zostać wypowiedziana drogą elektroniczną lub listownie.
  3. Operator może wypowiedzieć Umowę bez zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, w trybie, w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 12. Inne postanowienia
  1. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie usług dotyczących domen internetowych. Zgoda dotyczy wszystkich zamówień związanych z domenami internetowymi oraz jest udzielana drogą elektroniczną zgodnie ze wzorem zgody na wykonywanie usług dotyczących domen internetowych dostępnym pod adresem https://ut.pl/zgoda.php
  2. Użytkownik akceptuje regulamin promocji dostępny pod adresem https://ut.pl/regulamin_promocja.php
  3. Do rejestracji domen .pl zastosowanie ma regulamin nazw domeny .pl dostępny na stronie Krajowego Rejestru Domen.
  4. Do rejestracji domen .eu zastosowanie mają warunki rejestracji nazw domeny .eu dostępne na stronie rejestru EURid.
  5. Do rejestracji pozostałych domen zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem https://ut.pl/regulamin.txt, https://ut.pl/regulamin2.txt, a także warunki rejestracji nazw domen dostępne na stronie ICANN.
  6. Do rejestracji opcji domen .pl zastosowanie ma regulamin opcji nazw domeny .pl dostępny na stronie Krajowego Rejestru Domen.
  7. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zapisów wskazanych regulaminów, polityk i dokumentów.
  8. Użytkownik jest powiadamiany pocztą elektroniczną o upływającym terminie ważności domeny 30 dni oraz 7 dni przed upływem terminu, a także bezpośrednio po upływie terminu.
  9. W przypadku domen .eu, .com, .net, .org, .info oraz .biz nadrzędnym rejestratorem jest PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
  10. W razie sporu dotyczącego informacji, danych lub stanu faktycznego rozstrzygające będą informacje i dane znajdujące się w systemie Operatora lub jego partnerów.
  11. Wszelkie dane i informacje wprowadzone do systemu Operatora są dostępne dla Operatora i mogą być dostępne dla jego partnerów.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest utrwalony i przechowywany w wersji elektronicznej oraz jest dostępny na stronie Serwisu.
  2. Sprawdzanie i korekta wprowadzonych danych odbywa się za pomocą odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu na stronie Serwisu lub na drodze kontaktu z Operatorem.
  3. Oferta i informacja o cenie mają charakter wiążący w chwili dostępności oferty lub informacji o cenie na stronie Serwisu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 14. Załączniki
  1. Cennik
domeny internetowe | regulaminy i dokumenty
Copyright 2003. Wszystkie prawa zastrzeżone.